Portaali ERR Uudised kasutustingimused ja kommenteerimise reeglid

27.12.2010 13:02
Rubriik: Uudised

Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) veebileheküljed ja nende sisu on autoriõigusega kaitstud.

ERR-i veebilehtedel sisalduvate materjalide (tekstid, video- ning audiomaterjal, fotod) autoriõigused kuuluvad ERR-ile või on ERR-il litsents materjalide kasutamiseks. Materjalide igasugune kasutamine (reprodutseerimine, töötlemine, avalik esitamine, eksponeerimine, üldsusele suunamine mistahes tehnilise vahendi kaudu, levitamine) ERR-i loata on keelatud. Materjalide kasutamine on lubatud seaduses sätestatud juhtudel (teose vaba kasutamine), sh on lubatud materjalide reprodutseerimine isiklikel mitteärilistel eesmärkidel.

Materjalide muul viisil kasutamise soovi korral kirjutage palun aadressil portaalid@err.ee .

Materjale tohib ilma ERR-i nõusolekuta refereerida pealkirja ning kahe lause ulatuses. Refereering peab sisaldama viidet ERR-i vastavale veebileheküljele või programmile, mis kujutab endast ühtlasi linki originaalmaterjalile.

Kommenteerimise hea tava reeglid ERR-i portaalides

Palume hoiduda ERR-i portaalides kommentaaridest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist.

Kommenteerida võib arvamusi ja mõtteid, kuid mitte kirjutajat (autorit) ennast.

Keelatud on:

  • teise inimese nime all kommenteerimine;
  • reklaam- ja üldlinkide lisamine;
  • seaduserikkumisele ärgitamine;
  • kolmandate inimeste õiguste ja vabaduste riivamine;
  • inimväärikuse alandamine ja au teotamine;
  • teiste üldtunnustatud eetika- ja moraalinormide eiramine;
  • reklaami ja kuulutuste avaldamine.

Kõik hea tava reeglite vastu eksinud kommentaarid kustutatakse ning korduva rikkumise puhul blokeeritakse kasutaja IP-aadress. Sobimatu kommentaari avastamisel võtke palun ühendust toimetusega.

ERR ei vastuta kommentaaride sisu eest, kuid võib parandada neis esinevaid kirjavigu.


Kommenteeri


UUDISED: KÕIK ERR.EE PORTAALID

ERR.EE OTSEÜLEKANDED

Kolmapäeval kell 22.05Areaal LIVE otseülekanne: esineb Bombillaz

Reedel kell 14 - Eurovalimiste debatt Tartus: "Töötud hispaania noored Eestisse - õnn või õnnetus?"

Reedel kell 18 - Naiste korvpalli meistriliiga finaal TLÜ-s

VALIJAKOMPASS 2014: KLIKI JA TESTI!

VÄRSKED RAADIOKLIPID: KUULA

TOIMETAJA SOOVITAB!

VÄRSKED UUDISED: SPORT

VÄRSKED VIDEOKLIPID

VÄRSKED UUDISED: TEADUS

VAATA: ERR.EE OMAVIDEOD!

VÄRSKED UUDISED: MEELELAHUTUS

minupilt.err.ee

VÄRSKED UUDISED: KULTUUR

VÄRSKED VIDEOD

VIIMASED 30 UUDIST

Viimase 24h uudised

VAATA: ERR.EE VIDEOD

Toimetaja valik